[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt, tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ trợ người sử dụng nhiều hơn bằng cách đưa vào khái niệm Playbook.

Về Playbook

Playbook thông thường là những tấm bảng ghi sơ đồ vị trí, chiến thuật di chuyển của từng cầu thủ mà các HLV sử dụng để truyền đạt cho cầu thủ (nếu bạn xem đá bóng). Ví dụ như Công Phượng đá hộ công, Huy Toàn đột phá cánh trái hay Quế Ngọc Hải đá hậu vệ.

playbook

Ansible sử dụng khái niệm Playbook cũng mang ý nghĩa tương tự. Việc triển khai hệ thống mới cũng tương tự như sơ đồ chiến thuật, các group [webservers], [databases] cũng như tuyến tiền đạo, hậu vệ, các dịch vụ cũng như kết nối tới các thành phần khác nhau trong hệ thống của từng server cũng giống nhiệm vụ của một cầu thủ trên sân.

Ansible Playbook được viết theo cấu trúc YAML, một cú pháp dễ đọc, dễ viết hơn so với JSON, XML. Dưới đây là ví dụ về YAML:

---
# An employee record
name: Example Developer 
job: Developer 
skill: Elite 
employed: True 
foods: 
  - Apple
  - Orange
  - Strawberry
  - Mango
languages: 
  ruby: Elite
  python: Elite
  dotnet: Lam

Xem thêm về YAML syntax. Bắt đầu file yaml bằng ---. Sử dụng indent là 2 space.

Ví dụ

Đây là file webservers.yml, 1 playbook cho dịch vụ apache. Playbook này có 1 play, dùng cho hệ điều hành Redhat, CentOS

---
- hosts: webservers
 vars:
  http_port: 80
  max_clients: 200
 tasks:
 - name: ensure apache is at the latest version
  yum: pkg=httpd state=latest
 - name: write the apache config file
  template: src=/srv/httpd.j2 dest=/etc/httpd.conf
  notify:
  - restart apache
 - name: ensure apache is running (and enable it at boot)
  service: name=httpd state=started enabled=yes
 handlers:
  - name: restart apache
   service: name=httpd state=restarted

Giải thích:

 • hosts: xác định đối tượng sẽ thực thi playbook này.
 • vars: các biến dùn trong play, trong ví dụ này các biến sẽ được dùng để cấu hình apache
 • tasks: liệt kê các task cần thực hiện
 • name: tên của task
 • yum, template, service: các module sử dụng
 • notify: giống như trigger, để gọi đến 1 task khác khi task hiện tại thực hiện thành công.
 • handlers: khai báo các task notify

1 play gồm danh sách các task được thực thi theo thứ tự từ trên xuống. Nếu xảy ra lỗi ở task nào thì host đang thực thi sẽ bị dừng lại mà không ảnh hưởng đến các host khác.

Có thể viết tách dòng với các tham số truyền vào module

 - name: ensure apache is at the latest version
  yum:
   pkg: httpd
   state: latest

Chạy playbook:

$ ansible-playbook webserver.yml 

Ví dụ 1 playbook có nhiều play:

---
- hosts: webservers
 tasks:
 - name: ensure apache is at the latest version
  yum: pkg=httpd state=latest
 - name: write the apache config file
  template: src=/srv/httpd.j2 dest=/etc/httpd.conf

- hosts: databases
 tasks:
 - name: ensure postgresql is at the latest version
  yum: name=postgresql state=latest
 - name: ensure that postgresql is started
  service: name=postgresql state=running

Cấu trúc 1 playbooks chuẩn

production        # inventory file for production servers 
stage           # inventory file for stage environment

group_vars/ 
  group1         # here we assign variables to particular groups
  group2         # ""
host_vars/ 
  hostname1       # if systems need specific variables, put them here
  hostname2       # ""

library/         # if any custom modules, put them here (optional) 
filter_plugins/      # if any custom filter plugins, put them here (optional)

site.yml         # master playbook 
webservers.yml      # playbook for webserver tier 
dbservers.yml       # playbook for dbserver tier

roles/ 
  common/        # this hierarchy represents a "role"
    tasks/      #
      main.yml   # <-- tasks file can include smaller files if warranted
    handlers/     #
      main.yml   # <-- handlers file
    templates/    # <-- files for use with the template resource
      ntp.conf.j2  # <------- templates end in .j2
    files/      #
      bar.txt    # <-- files for use with the copy resource
      foo.sh    # <-- script files for use with the script resource
    vars/       #
      main.yml   # <-- variables associated with this role
    defaults/     #
      main.yml   # <-- default lower priority variables for this role
    meta/       #
      main.yml   # <-- role dependencies

  webtier/       # same kind of structure as "common" was above, done for the webtier role
  monitoring/      # ""
  fooapp/        # ""

Trong đó:

 • production: giống file /etc/ansible/hosts, liệt kê group, host
 • group_vars/*: đặt các biến chung cho cùng 1 nhóm, ví dụ [webservers] có biến listen_port: 80
 • host_vars/*: đặt các biến riêng cho từng host
 • roles/*: đặt các role, ví dụ các host trong [webservers] gọi đến role webtier

Xem thêm ansible best practices

Lợi ích:

 • Tách biệt các hệ thống, 1 hệ thống là 1 project riêng biệt
 • Việc tách role giúp dễ dàng quản lý, phát triển
 • Tái sử dụng tốt, chỉ cần sửa thông tin host, vars
Ví dụ:
lamp_simple/ 
├── group_vars
│  ├── all
│  └── dbservers
├── hosts
├── LICENSE.md
├── README.md
├── roles
│  ├── common
│  │  ├── handlers
│  │  │  └── main.yml
│  │  ├── tasks
│  │  │  └── main.yml
│  │  └── templates
│  │    └── ntp.conf.j2
│  ├── db
│  │  ├── handlers
│  │  │  └── main.yml
│  │  ├── tasks
│  │  │  └── main.yml
│  │  └── templates
│  │    └── my.cnf.j2
│  └── web
│    ├── handlers
│    │  └── main.yml
│    ├── tasks
│    │  ├── copy_code.yml
│    │  ├── install_httpd.yml
│    │  └── main.yml
│    └── templates
│      └── index.php.j2
└── site.yml

Bạn có thể xem thêm các ví dụ khác tại ansible examples