[Ansible] Phần 2 - Playbook

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt, tôi đã giới thiệu một số command để thực thi một task trên hệ thống. Ansible hỗ »