Sử dụng ERB trong file YAML

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file config.yml thông thường # config/config.yml development: »