OpenSSL Security Advisory (19/03/2015)

OpenSSL vừa thông báo bản update vào ngày hôm qua, 19/03/2015, sửa thêm 1 list các lỗ hổng, bao gồm: OpenSSL 1.0.2 »