[Loadavg] - Phần II : Các yếu tố ảnh hưởng tới Loadavg

Như đã đề cập trong phần I của bài viết về Loadavrg - Tổng quan Loadavg Ba yếu tố gây ảnh hưởng đến Loadavg: Cpu Utilization »