[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk '!a[$0]++' file và đặt »