[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác biệt so với SaltStack. »

Sử dụng ERB trong file YAML

Các file cấu hình YAML được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng Rails, ví dụ file config.yml thông thường # config/config.yml development: »